אתר הספרים פרקי הלכה והלכה לתלמיד

.

דף הבית /אודות

אודות

עיינו ותווכחו כיצד החוברות "הלכה לתלמיד" מתמודדות עם האתגרים והמטרות לשיעורי ההלכה בכיתה למורים

מה בחוברת?

השתדלנו מאוד בחוברת זו לענות על כל הצרכים והקשיים בהוראת הדינים במידת האפשר ולהורות ולהאיר למורה ולתלמיד

את הדרך אשר ילכו בה כדלהלן:

 • סיכום ההלכות בלשון ברורה לתלמידים ובניסוח קצר וענייני.

 • מדרשים ואגדות כהקדמה לכל פרק כדי לתת לשיעור נופך סיפורי ומעניין.

 • פרקי מבואות הבאים כהקדמה וכרקע לפני פרקים מורכבים או עשירים בידע.

 • בפרקים רבים הראינו את הקשר בין תורה שבכתב לתורה שבעל פה, על ידי הבאת המקור מהתורה ולאחר מכן קטעי דיון במשנה או בתלמוד ובהמשך פסיקת ההלכה.

 • סיפורי חז"ל מהתלמוד ומהמדרשים שזורים בפרקי הספר וכל מטרתם לחזק את האמונה בה' בקרב תלמידינו ולהביאם ליראת ה' וליצור דמויות לחיקוי והנהגות שאליהן יש לשאוף.

 • תרגול על ידי אירועים הקרובים לעולמם של התלמידים וממחישים את יישום ההלכה באופן מעשי.

 • שאלות מעניינות ומגוונות, טבלאות ותרשימים להמחשה

 • תרמילון

 • מושגים: על התלמידים לסכם את המושגים ביהדות שנלמדו בכל פרק.

 • איורים להמחשת המושגים ההלכתיים.

 • עבודות כיתה - ציטוט מחיבורים רבים (תנ"ך, משנה, מדרשי חז"ל, גמרא, רמב"ם, ספר החינוך, שולחן ערוך, ערוך השולחן, הבן איש חי, קיצור שו"ע גאנצפריד, ועוד) כדי שהתלמידים יכירו וילמדו את מקור ההלכה האותנטי ויראו בחוש את צדדי המחלוקת ואת שינוי המנהגים השונים לפי הפוסקים ולפי עדות ישראל.

 • תפזורות, תשבצים והפעלות שונות.

 • הפניות לשאלות רב.

 • שאלות חקר, חשיבה ואתגר.

 • הפניות לעיון בספרים שונים, כגון: ספרי פוסקים, סידור, מחזור, תנ"ך המפתחים מיומנות חשובה זו.

 • מדריך למורה הכולל: הרחבות בהלכה ובמקורותיה, הצעות לדרכי הוראה וגיוון שיעורי ההלכה.

 • בטוחנו בה' כי חוברת זו תקדם את תלמידינו להשגת המטרות הנעלות שהבאנו לעיל, אשר יביאו אותם ליראת ה' ולהיות נאמנים לתורת ישראל

  מכתבי המלצה והסכמות מפי רבנים ואנשי חינוך (ניתנו לסדרה פרקי הלכה)

  הרב אברהם שפירא זצ"ל- הרב הראשי לישראל לשעבר וראש ישיבת מרכז הרב:

  רחש ליבו של כבוד הרב עמוס מימון שליט"א, ראש ישיבת "בני עקיבא" נתיבות ... לערוך חיבור המבאר את יסודות ההלכה, להבהירם ולהסבירם בלשון קלה שתקל על התלמידים הנכנסים לשערי הלימוד. ומתוך נסיונו הוא מכיר את הנקודות הטעונות הסבר מפורט, ומתוך כך נטל על עצמו לעשות אוזניים לתורה ולהקל על הבאים בשערי ענייני הלכה, כפי נסיונו מחיבורו הקודם, שזכה אף הוא לברכת רבנים חשובים. ראוי הוא כבוד הרב המחבר שליט"א לברכה על עבודתו החשובה לתועלת הרבים. ויהי רצון שחפץ ה' בידו יצלח ובעזה"י יגביר חיילים לתורה וימשיך בעבודה פוריה ללמוד וללמד. יגדיל תורה ויאדיר.

  ...והנה הרב המחבר כבר זיכה הרבים בספריו הקודמים, דבר דבור על אופניו, כדברי הכתוב "שימה בפיהם", והביאו תועלת לכל הלומדים בה, ולא באתי אלא לברכו שיזכה להוסיף כהנה וכהנה בזיכוי הרבים, להגדיל תורה ולהאדירה, מתוך מקורות ההלכה ללא כחל ושרק, ויפוצו מעינותיו חוצה.

  הרב מרדכי אליהו זצ"ל- הראשון לציון והרב הראשי לישראל לשעבר

  ראה ראיתי את הספר ... אשר כתב וערך בטוב טעם ודעת איש רב פעלים לתורה ולתעודה הרב עמוס מימון שליט"א. וכבר איתמחי גברא ואיתמחי קמיעא בספריו הראשונים פרקי הלכה המבארים את יסודות ההלכה וכתובים בצורה יפה ובהירה, ובספר זה מוסיף על הראשונות בתוספת מרובה כיד ה' הטובה עליו, ואיישר חיליה לאורייתא. והנני מברכו שחפץ ה' בידו יצלח וימשיך הלאה להגדיל תורה ולהאדירה, ויתברך בכל מילי דמיטב, ויהי ה' עמו, אכי"ר.

  הרב אליהו בקשי דורון- הראשון לציון והרב הראשי לישראל לשעבר

  ...רחש ליבו של הרב עמוס מימון שליט"א דבר טוב, לערון את החומר הנלמד בבתי הספר כשולחן ערוך ומוכן לאכילה, על ידי ביאור פרקי הלכה בהם יש את כלי העזר לראות את דרך ההלכה והתפתחותה, כשההלכות מוגשות כשולחן ערוך ומוכן לכל תלמיד. עברתי על הדברים וראיתי שאכן רצויים ונחוצים הם למחנכים, לפתח שיטת הלימוד של "גדול תלמוד המביא לידי מעשה". והנני לברך ולהמליץ על העבודה הברוכה, ברכותי למחבר שליט"א שיזכה להוסיף כדרכו בקודש ללמוד וללמד בבבריאות גופא ונהורא מעליא.

  הרב שלמה משה עמר- הראשון לציון והרב הראשי לישראל

  ראיתי האי ספר'א טב'א דמריה ט'ב ששמו הטוב "פרקי הלכה" אשר חיבר וערך הרב עמוס מימון שליט"א ראש ישיבה תיכונית בעיר נתיבות ת"ו, ובו ביאור ובירור מושגים ויסודות בהלכה, להקל על התלמידים. וכבר איתמחי גברא בספריו הקודמים אשר התקבלו באהבה רבה בקרב המחנכים והתלמידים. ויהי רצון שיזכה להשלים מלאכתו בהצלחה רבה, ויהיו מעשיו לשם שמים, ויזכה להגדיל תורתו בחן ובחסד וכל אשר יעשה ישכיל ויצליח לעד.

  הרב יעקב אריאל- רב העיר רמת גן

  ...שלומך ישגא לעד.ראיתי את פרקי ההלכה שחיברת בנושאים שונים לתלמידי ביה"ס. והנני מברכך על היוזמה והעבודה היפה שהשקעת בחוברות אלו. יה"ר שיפוצו מעיינותיך חוצה וחוברות אלו תילמדנה בביה"ס. ויאהיבו את לימוד ההלכה וקיומה על תלמידינו, ויהיו כולם עובדי ה' באהבה. יישר כוחך!

  הרב חיים דרוקמן- יושב ראש מרכז ישיבות בני-עקיבא וראש ישיבת אור עציון

  הרב עמוס מימון שליט"א אשר מכהן כראש ישיבת 'בני-עקיבא' בנתיבות, זיכה אותנו בספר חדש ... ספר חדש זה הינו המשך לספריו הקודמים המצוינים "פרקי הלכה" ד' חלקים, "שבת לעם" ו"תפילת אמת", בהם הוא מזכה את עם ישראל. ...הנני לסיים בברכה לרב עמוס מימון שליט"א שימשיך לזכות את עם ישראל בתורתו שבכתב יחד עם תורתו שבעל פה, בהרבצת תורה בישיבה להגדיל תורה ולהאדירה, ויפוצו מעיינותיו חוצה.

  הרב מרדכי גרינברג- ראש ישיבת "כרם ביבנה"

  בוגר ישיבתנו וכולל האברכים שבה, הרב עמוס מימון שליט"א... ערך כלי מחזיק ברכה ללימוד הלכה לתלמידי דורינו, החוברת פרקי הלכה... יצאה בכמה מהדורות ובה דלה הרב ממון מי תורה ודעת מים ההלכה שלהרבה מתלמידי דורינו הוא כמים שאין להם סוף, ויצק אותם לחוברת הדרכה בהלכה לצעירי הצאן בחינת "דולה ומשקה" מתורת ה' לתלמידים. ועתה ממשיך הוא בפועלו הרב להוציא חוברת המסודרת לפי חודשי השנה, ואמינה לפועלו טוב... והנני מברכו שיוסיף להרביץ תורה ולגדל עדרים לעבודת ה', וכיוון שאתמחי גברא והתמחו ספריו יעלה מעלה מעלה ויבורך בכל מילי דמיטב חפץ ה' בידו יצליח להגדיל תורה ולהפיץ את אורה ברבים, עד מלאת הארץ דיעה את ה' כמים לים מכסים.

  אחרי שהתבשמנו מספרי ההלכה של בוגרנו החשוב הרב עמוס מימון שליט"א, נטה ידו לעסוק גם בענייני מחשבה ואגדה, ופרסם את ספרו החשוב על ענייני תפילה, "תפילת אמת", ועתה שוב זיכה אותנו לרגל חגיגת הבר מצוה של בנו, בספר הדרכה חשוב המבוסס על אגרת הרמב"ן המפורסמת. .....הנני לברכו שפועל ה' בידו יצליח, וירווה נחת מכל צאצאיו ומכל בניו- אלו התלמידים, ויזכהו ה' להמשיך ולהפיץ תורתו שבכתב ושבע"פ עד שתמלא הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים.

  הרב יהושע י. נויברט- מחבר הספר שמירת שבת כהלכתה

  עברתי קצת על החוברות שאתה מוציא לאור, פרקי הלכה לנוער. ראיתי שהשקעת הרבה כוח בהצעת הדברים שיובנו ויולבנו כדין. אאחל לך שתוכל בסייעתא דשמיא להמשיך בתוכניותיך. ולהוציא לאור בעזרת ה' יתברך עוד הרבה הרבה דברי תורה. ויפוצו מעיינותיך חוצה להגדיל תורה ולהאדירה.

  הרב מאיר מזוז- ראש ישיבת כסא רחמים

  מאשר בתודה קבלת ספרו היקר... וניכר שהשקיע בו כת"ר עבודה רבה. יישר כוח חילו לאורייתא ויפוצו מעייונתיו החוצה..

  הרב פנחס כהן- רב העיר נתיבות:

  ראיתי את חיבורו של ידידנו הרב היקר והנעלה לש"ט ולתהילה הרה"ג ר' עמוס מימון שליט"א, ראש ישיבת בני עקיבא בנתיבות על "פרקי הלכה"... שנכתב בשפה ברורה וקלילה שמחדירה בתלמידים ידע רב ומקיף בכל התחומים שנמצאים בחיבור זה. וניכר שהרב המחבר השקיע רבות כך שהדברים יהיו ברורים ומבוררים לכל, ואין לי ספק שגם חיבורו זה בעז"ה יתקבל באהבה כשאר חיבוריו שכבר יצאו לאור וזיכה בהם את הרבים...

  המקובל הרב יורם אברג'ל- ראש מוסדות "קול רינה"

  הובאו לפני הספרים פרקי הלכה לילדי ישראל אשר הכל עשה בעטו, דבר טוב בעתו באשר ה' איתו, שמן תורק שמו ר' עמוס מימון שליט"א, חיכו ממתקים וכלו מחמדים אשר הקורא בו ידע להסביר לילדיו ולתלמידיו את ההלכה הברורה וכשמש מאירה, להבין ולהשכיל נחמד למראה טוב למאכל. והרני לברך את ידידי היקר....

  הרב זכריה טובי- ראש הכולל שע"י ישיבת כרם ביבנה

  שמחתי מאוד לראות את הספר... של תלמידי אהובי הרב עמוס מימון אשר יושב באוהלה של תורה... חסר מאוד היום במסגרת בתי הספר כלים ללמוד ההלכה ולצערנו מקצוע זה נדחה ע"י תלמידים רבים ועל כן יפה עשה בחוכמה ובכישרון רב להוציא חוברת אשר תמשוך את לב התלמידים ללמוד את ההלכה בצורה חוויתית ומעניינת על ידי סיפורים והמחשות מעשיות מחיי היום-יום ואף השקיע מחשבה רבה כיצד יוכלו לקלוט הלכות אלו על ידי שאלות מעשיות בצורה מסודרת להפליא, דבר דבור על אופניו... ע"כ ממליץ אני מאוד... ואף מצווה גדולה לסייע לו... כי היא לתועלת תלמידים רבים להקנות את ההלכה המעשית...

  הרב צבי צרפתי- ראש הכולל "אורות יעקב"

  קראתי את החוברת... התלהבתי מהעבודה היפה שעשית ובפרט הדרך להנחלת תורה לילדי ישראל, בדרך המושכת את הלב, היוצרת בלב פינה חמה להמשיך וללמוד. הדור שלנו זקוק הרבה לאמצעי המחשה והרבה תורה בכלים נאים, ואכן החוברת הזו משיגה את מטרתה. והנני מברך את הרב עמוס...

  ...מוגש לפני התלמידים בטוב טעם, על מנת למושכם בעבותות אהבה לתורה ולמעשים טובים. עברתי על כל ספרו החשוב ונהנתי מאוד מספר זה, ובטוח אני שגם המורים והתלמידים יהנו מספר זה, בהיותו עזר חשוב ללימוד ההלכה. והנני מברך את המחבר שיתן ה' לו כוח ויוסיף עוד כהנה וכהנה ספרים רבים, ויפוצו מעיינותיו חוצה בהאדרת כוחה של תורה בעולם. ויזכה ללמוד וללמד לשמור ולעשות באורך ימים ושנות חיים , הוא וכל משפחתו וכל אשר לו.

  הרב שמעון לוי מפמ"ר על הוראת תלמוד ותושבע"פ (לשעבר)

  ...הספר ערוך ומסודר בטוב טעם ודעת ונותן מענה לכל הבעיות העומדות בפני מורי ההלכה. השילוב הנפלא של האירועים מחיי היום יום מקרבים את ההלכה ללבם של התלמידים והופכים אותה למציאותית. הספר כולל עבודות לתלמיד הכוללות שאלות מעניינות, טבלאות ותרשימים הממחישים את רוח ההלכה, יחידות הלימוד קצרות ובנויות וערוכות לפי לוח השנה ובהן אתגרים לתלמיד הצעיר. בטוחני שספר עזר זה יתקבל באהבה ובחיבה בקרב ציבור המורים והתלמידים, כמו הספרים הקודמים אשר תופסים מקום חשוב בהוראת ההלכה בביה"ס היסודי. הספר מומלץ מאד לכל המורים והמורות לעשות בו שימוש נכון ומועיל כדי לשבח את הוראת ההלכה בכיתותיהם. תזכה להגדיל תורה ולהאדירה בהשלמת פרוייקט חשוב זה הבא להתמודד עם אהבת התורה וחיבוב ההלכה בקרב תלמידנו.

  חוברת זו כוללת הכרת ההלכה במקורותיה, ידיעה בסיסית ומעמיקה של ההלכה, עבודות לתלמיד, המחשות והדגמות וכו' אשר נותנות להלכה הכתובה אקטואליה מעשית. עבודה רבה הושקעה בחוברת זו כדי לתת כלי מתודי, דידקטי למורה ולתלמיד בפרקי ההלכה שבתכנית הלימודים. אני ממליץ מאד למורי ההלכה לעשות שימוש נכון ויעיל בחוברת זו, היכולה לשמש דוגמא למופת גם לפרקי הלכה נוספים שאינם כלולים בה. יישר כוחך ותזכה להגדיל תורה ולהאדירה.

  ...יש לציין שהצלחת במשימה גדולה וחשובה זו, ואני רואה בספר זה המש למפעל הגדול של סדרת פרקי הלכה... אשר הביאו ברכה מרובה לכל ציבור המורים והתלמידים בחינוך היסודי בכל הארץ. יישר כוחך ותזכה להגדיל תורה ולהאדירה.

  בטוחני כי גם ספרך זה יתקבל באהבה ובחיבה במערכת החינוך כמו קודמיו פרקי הלכה לכתה ד' ולכתה ה'. אני ממליץ למורים להלכה לעשות שימוש נכון ויעיל בספר זה, היכול לשמש כספר עבודה לתלמיד וכמורה דרך למורה להלכה לשיפור דרכי הוראת ההלכה. יישר כוחך ותזכה להגדיל תורה ולהאדירה.

  ד"ר ראובן ממו – מפקח ארצי על החינוך היסודי (לשעבר)

  ראשית, יישר כוחך על היוזמה לחבר חוברת העוסקת בנושא הלכה. נסיונך האישי בלימוד ההלכה, חיפוש אמצעים מתאימים לקרב את החומר הנלמד והפיכתו לאקטואלי ורלוונטי תרומתם רבה. ניכרת השקעתך הרבה בכתיבת החוברת, הן בהצגת החומר ההלכתי בשפה ברורה ללומד והן בפן הדידקטי הראוי למלא ההערכה. בטוחני שהחוברת תסייע למורי ההלכה בקידום והשבחה... קבל נא את מלוא הערכתי והמשך לפתח נתיבים דידקטיים בתחום כה מרכזי וחשוב... יישר כוחך וחילך לאורייתא.

  מר גד דיעי – סגן מזכ"ל הסתדרות המורים

  ...ספר פרקי הלכה ערוך וסדור בצורה הטובה ביותר...הספר מהווה ספר הדרכה בהלכות ברכות...ספר פרקי הלכה הינו ספר דידקטי ... מעומקא דליבא אני מברך את המחבר...נהנתי מצורתו המעניינת והנאה של הספר...

  מר גד חדד - מפקח משרד החינוך -מחוז דרום (לשעבר)

  החוברת שלפנינו, יכולה לשמש כלי עזר למורה ולתלמיד בחינוך הדתי ללימוד ההלכה, ומתאימה לתכנית הלימודים בכיתות ה'. לימוד ההלכה, הוא מוקד עיקרי בעבודתינו החינוכית...שילוב של מקורות, השתלשלות ההלכה ועבודות לתלמיד, הוא דוגמא טובה של יצירה מעניינת ומשמעותית...זהו נסיון מעניין להציג בפני החניך פרקי הלכה מעובדים היטב של הרב עמוס מימון... אין לי ספק כי יצירה זו תשמש נדבך נוסף בהוראת הדינים בבתי הספר היסודיים הממ"ד....יישר כח....

  מר יעקב מרציאנו - מפקח משרד החינוך -מחוז דרום(לשעבר)

  שמחתי לשמוע על הוצאת ספר נוסף בנושא ההלכה... כמי שהסתייע בספרך הראשון להוראת ההלכה אשר היה כמשב רוח מרענן בהוראת הדינים וחיבובם על תלמידינו. תחזק נא ידך על התמסרותך להגדלת תורה ובייחוד שהמלאכה נעשית בחן רב ובטוב טעם. ספר זה יהיה נדבך נוסף לעליית המדרגה בלימוד ההלכה בכלים נאים, קרוב לעולמם של התלמידים, תוך בהירות מושגים, הקניית יידע ושימוש דידקטי מושכל בטוחני שספר זה כמו קודמו יתקבל בברכה רבה על ידי המחנכים והתלמידים כאחד...

  צביה לבובי מדריכה מחוזית לתושב"ע- מחוז תל-אביב, כלת פרס החינוך הדתי - תש"ס

  כמי שקראה בעיון ובעונג את כל החוברת במהלך כתיבתה, הריני מברכת על המוגמר. אתגר גדול נטלת על עצמך כשהחלטת להציע למערכת החינוך- מורים ותלמידים כאחד- ספר לימוד ועבודה, בהלכות שבת ויום טוב עפ"י תכ"ל לכיתה ו', שיהא איכותי, דידקטי, מאתגר ומעורר עניין. אכן, ענית על צורך מתבקש של המורה המתלבט בדרכי הוראת ההלכה, מחד, ושל התלמיד הצעיר הזקוק לכלי מעורר עניין בלימוד, מאידך. האמצעים הדידקטיים המגוונים הפזורים בין פרקי הלימוד השונים, פונים אל מגוון רמות למידה ואל סוגי העניין שמגלים תלמידים שונים בהלכה. יפה שלבת הקדמות וסיכומים מנוסחים בתמציתיות בצד מדרשים ואגדות, מעוררי חוויה: שאלות עיוניות מסכמות בצד הצגת דילמות הלכתיות מחיי היום יום. העמקה, העשרה ועיון במקורות נוספים בצד איורים להמחשה, תפזורות תשבצים ושעשועים אחרים, המעוררים סקרנות ומגרים ללמידה בדרך "אחרת", כשהכל ערוך כדבעי- דבר דבור על אופניו- הן בתכנים ובנושאים והן מבחינה חזותית נאה לעין. אכן כלי מחזיק ברכה העשוי לחשוף את התלמיד לאורם של השבת ומועדי ישראל, ולעורר לשמרם מתוך הכרה ואמונה. יהי רצון שהלימוד המהנה יביא לידי מעשה, ושיתקיים בכולנו "אם שמרתם נרות של שבת- אני מראה לכם נרות של ציון" (ילקוט שמעוני, בהעלותך).

  ישראל יפת- מנהל בי"ס שח"ר אשדוד

  הספר ...עוסק כמו האחרים בהלכות יום יומיות, והמיחד אותו כמו את האחרים, שהוא מוגש לתלמידים בחן ובעריכה נאה, ומבחינה פדגוגית יגרום לתלמידים לאהוב יותר את מקצוע ההלכה. כך גם יגרום להפנמה ולרצון חזק יותר לקיימם. ויהי רצון שיתקיים בך ובתלמידים דברי ר' ישמעאל במס' אבות פרק ד', הלומד על מנת לעשות מספיקין בידו ללמוד וללמד לשמור ולעשות.  Free web hostingWeb hosting
  www.000webhost.com